Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas( LAMPSS) įkurtas 2007 m., jis vienija visų aukštųjų mokyklų – universitetų bei kolegijų – profesines sąjungas. LAMPSS – savarankiška, nuo valdžios ir partijų nepriklausoma, laisvo apsisprendimo pagrindu burianti dėstytojus, mokslo darbuotojus, inžinerinį bei techninį personalą organizacija.

Pagrindiniai LAMPSS veiklos tikslai – ginti savo narių profesines, ekonomines bei socialines teises ir teisėtus jų interesus, kontroliuoti, kaip darbdaviai vykdo dirbančiųjų teisinius ir su jų interesais susijusius darbo, ekonominius ir socialinius įstatymus, kolektyvines sutartis bei susitarimu.

Misija

LAMPSS – savarankiška, nuo valdžios, partijų, aukštųjų mokyklų ir mokslinių tyrimų institutų nepriklausoma organizacija, laisvo apsisprendimo pagrindu burianti aukštųjų mokyklų ir mokslinių tyrimų institutų dėstytojus, mokslo darbuotojus, administracinį, inžinerinį bei techninį personalą ir sutelkta į jų teisėtų interesų gynimą Lietuvoje bei joje veikiančiose aukštosiose mokyklose.

Uždaviniai

LAMPSS pagrindiniu savo uždaviniu laiko gerinti darbuotojų darbo, profesinės veiklos sąlygas ir užtikrinti darbuotojų socialines garantijas. Teikiami pasiūlymai tobulinti LR Aukštojo mokslo ir studijų įstatymą, kad jis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktus ir LR Konstituciją. Siekiama, kad profesinės sąjungos atstovautų darbuotojų interesus visose LR Vyriausybės institucijose lygiomis teisėmis su darbdaviais ir Vyriausybės atstovais, taip pat, kad profesinės sąjungos būtų atstovaujamos visose universitetų ir kolegijų valdymo struktūrose.

  • Pasiekti, kad aukštojo mokslo darbuotojų vidutinis valandinis darbo užmokestis būtų ne mažesnis nei 150 proc. lyginant su šalies vidutiniu valandiniu darbo užmokesčiu.
  • Panaikinti LR Konstitucijai prieštaraujančias nuostatas LR Mokslo ir studijų įstatyme.
  • Pasiekti, kad aukštųjų mokyklų ir institutų darbuotojams galiotų Nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje suderėti darbuotojų darbo sąlygas gerinantys susitarimai.
  • Įvesti tyrėjo ir/arba mokslininko krepšelį, kuriuo valstybė skirtų lėšas tyrėjo ir/arba mokslininko darbo užmokesčiui bei patiriamoms sąnaudoms dengti. 

LAMPSS organizacinė struktūra (taryba ir valdyba)

LAMPSS įstatai